റെഡ് ഓക്ക് ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്

  • 4.2 എംഎം റെഡ് ഓക്ക് ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്

    4.2 എംഎം റെഡ് ഓക്ക് ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്

    അലങ്കാര പ്ലൈവുഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്, ചുവന്ന ഓക്ക്, ആഷ്, വൈറ്റ് ഓക്ക്, ബിർച്ച്, മേപ്പിൾ, തേക്ക്, സപെലെ, ചെറി, ബീച്ച്, വാൽനട്ട് തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ ഹാർഡ് വുഡ് വെനീറുകൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി വെയ്‌ക്കുന്നത്.

  • മെക്സിക്കിലേക്ക് ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്

    മെക്സിക്കിലേക്ക് ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്

    അലങ്കാര പ്ലൈവുഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫാൻസി പ്ലൈവുഡ്, ചുവന്ന ഓക്ക്, പരോട്ട, തസ്ലം, ആഷ്, വൈറ്റ് ഓക്ക്, ബിർച്ച്, മേപ്പിൾ, തേക്ക്, സപ്പേലെ, ചെറി, ബീച്ച്, വാൽനട്ട് തുടങ്ങിയ നല്ല ഹാർഡ് വുഡ് വെനീറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി വെയ്‌ക്കുന്നത്.